ابعاد آجر : ۶۰×۲۴۰ میلیمتر
ضخامت آجر : ۹ میلیمتر
وزن آجر : 19کیلوگرم در مترمربع
در حال حاضر، این محصول در سیزده رنگ متفاوت تولید شده است.
انتخاب این رنگ ها برمبناى شبیه سازى نظام رنگى رایج در معمارى ایرانى انجام شده است.
ترکیبى از طیف های رنگى آجرى، طوسى و آبى این مجموعه رنگى را تشکیل می دهد.

UM BRN 11

UM WHT 3

UM TAN 6

UM BRN 10

UM WHT1

UM GRY 6

UB WHT 1

UM BRN 5

UM WHT 2

UM TAN 3

UM BLU 5

UM GRY 11