محصولات سراميک پرسلانى مناسب براى نما، به دليل جذب آب بسيار پائين، چسبندگى کافى به ملات ندارد. براى رفع اين مشکل محصول توليد شده، علاوه بر برخوردارى از شيارهايى در پشت، بر روى تورى نصب م ىشود. اين امر علاوه بر تسهيل فرآيند نصب، به چسبندگى هرچه بيشتر ميان محصول و ملات کمک میکند.

آجر پرسلانى تحت تاثير اشعه هاى نور خورشيد تغيير رنگ نداده و ترکيب رنگى ماندگارى خواهد داشت.

مصالح کاربردى در نما به دليل قرار گرفتن در معرض آب باران و برف و يا رطوبت محيط بايد جذب آب بسيار پائينى داشته باشند. زيرا که مصالح متخلخل، در اثر تغييرات دمائى، چه در سرما بر اثر يخ زدن آب و چه در گرما بر اثر تبخير و خروج آب از بدنه، ترك خورده و می شکنند. از اين منظر، محصول آجر پرسلانى، با برخوردارى از جذب آب دو درصد، محصول کم نظيرى براى استفاده در اقليم هاى متنوع خواهد بود.

در محي طهاى با رطوبت بالا، مصالح ضمن جذب رطوبت دچار انبساط شده و تحت تنش کششى قرار گرفته و ترك مى خورد.آجرهاى پرسلانى لعاب دار به دليل برخوردارى از جذب آب صفر، انبساط رطوبتى بسيار کمى دارند و دچار ترك خوردگى، شکست و ريزش نمي شوند.

انبساط حرارتى خطى پائين آجرهاى پرسلانى، تغييرات طولى بسيار کم و ناچيزى در برابر تغييرات دمائى را موجب مى شود. از اينرو همين امر مانع از ترك خوردن آنها در مناطق با تغييرات حرارتى بالا (سردسيرى و يا گرمسيرى) مي شود.

آجر پرسلانى در اثر تغييرات حرارتى دمائى ناگهانى و شديد مقاوم مى باشند. همين امر موجب گستردگى و اطمينان در کاربرد آنها در تمام مناطق آب و هوائى مي شود.

آجر پرسلانى در اثر شستشو با مواد شوينده دچار تغيير رنگ و کدرى در لعاب نمى شوند و در برابر اغلب مواد شيميايى مقاوم است.

درحالى که آجر معمولى، به دليل سطح متخلخلى که دارد، جوهر و مواد رنگى را به سرعت جذب خود کرده و در اثر تماس با آب باران شوره مى زنند، آجرهاى پرسلانى لعابدار به دليل برخوردارى از لايه لعاب، لکه پذيرى بسيار کمى دارد. و به دلیل جذب آب صفر، در اثر تماس با آب شوره نمی زند.